Het Data-beleid van Synple 

Deze pagina bevat onze abonnementsvoorwaarden ("Voorwaarden"), de gebruiksregels ("Gebruiksregels") en Privacy- & Data-beleid ("Data-beleid") die horen bij het door Synple ontwikkelde softwareplatform ("Synple Platform"), waarbinnen u als Transporteur orders kan uitbesteden, of door andere transporteurs aangeboden orders kan accepteren; . We hanteren de volgende termen:

 • De termen "wij", "ons" en "onze" zoals gebruikt in deze voorwaarden en Data-beleid verwijzen naar "Synple EU b.v.";
 • De term "Transporteur" zoals gebruikt in deze deze Voorwaarden en Data-beleid verwijst naar uw onderneming;
 • De term "partijen" zoals gebruikt in deze deze Voorwaarden en Data-beleid verwijst naar zowel Transporteur als Synple.

Deze Voorwaarden en het Data-beleid zijn voor het laatst bijgewerkt op 8 februari 2018. Wij kunnen deze voorwaarden of het Data-beleid te allen tijde wijzigen door de gewijzigde Voorwaarden of het Data-beleid op onze Website (https://synple.eu/terms) te plaatsen. In geval van wijzigingen in de wijzigingen in deze Voorwaarden of het Data-beleid zal Synple de Transporteur hier per e-mail van op de hoogte stellen.

We verwijzen naar de voorwaarden (zie onderstaande "Voorwaarden"), het Data-beleid (zie onderstaand "Privacy & Data-beleid") en alle andere regels of richtlijnen op het Synple Platform samen als onze "Terms". 


1. Doelstellingen van het gebruik van data

 1. Het doel van de samenwerking tussen Partijen is om het door Synple ontwikkelde c.q. te ontwikkelen Synple platform (een IT applicatie) te gebruiken bij Transporteur. Met het Synple platform kunnen de door Transporteur aangewezen medewerkers (planners) samenwerken op het gebied van logistiek, met als einddoel het reduceren van "lege kilometers";
   
 2. Om het Synple platform te gebruiken, zal deze gekoppeld worden aan systemen van Transporteur, en wordt hierdoor data van Transporteur in een voor de Transporteur afgeschermde omgeving van Synple opgeslagen. Tevens kunnen gebruikers handmatig data toevoegen aan deze afgeschermde omgeving; 
   
 3. Synple biedt de mogelijk dat door Transporteur aangewezen gebruikers actief data beschikbaar kunnen maken  aan dan wel ontvangen van andere gebruikers van het platform;
   
 4. Partijen zullen in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door Synple, en door de hierboven genoemde koppeling van systemen nadere informatie van elkaar verkrijgen en wensen afspraken te maken over het gebruik daarvan.

2. Afspraken met betrekking tot data, privacy

 1. Partijen komen overeen dat in dit Data-beleid genoemde voorwaarden van toepassing zijn op de uitwisseling van informatie tussen partijen, waaronder informatie uitwisseling in tussen partijen gevoerde / te voeren gesprekken;
   
 2. Partijen zullen alle informatie, die in het kader van de in artikel 1 omschreven dienstverlening van Synple wordt verstrekt, vertrouwelijk behandelen, gelijkwaardig aan de wijze waarop de eigen vertrouwelijke informatie wordt behandeld:
   
 3. Partijen zullen tevens de verspreiding van deze informatie binnen hun onderneming (waaronder mede wordt verstaan "alle tot de partij behorende entiteiten" beperken tot de medewerkers die deze informatie beroepsmatig nodig hebben, die deze informatie tevens vertrouwelijk zullen behandelen;
   
 4. Transporteur is op elk gewenst moment bevoegd om de data-toevoer naar het Synple-platform te staken, door de koppeling tussen haar TMS-systeem en het Synple-Platform uit te schakelen. Het uitschakelen van de TMS-koppeling door, of op verzoek van Transporteur laat de gemaakte Abonnementsafspraken tussen partijen onverlet;
   
 5. Synple is uitsluitend rechthebbende op de IE-rechten behorende tot de het Synple platform. Door dit Data-beleid of door het verstrekken van informatie binnen de uitvoering van de dienstverlening worden geen Intellectuele Eigendoms(IE)-rechten overgedragen, noch wordt enig octrooi, auteursrecht of ander IE-recht in licentie gegeven;
   
 6. Indien de dienstverlening eindigt, of de samenwerking tussen partijen op enig moment om wat voor reden dan ook wordt gestaakt, blijft dit Data-beleid, en de daaruit voortvloeiende geheimhoudingsverplichting, uitsluitend van kracht ten aanzien van de op dat moment reeds verstrekte informatie;
   
 7. Dit Data-beleid treedt in de plaats van enige eerdere overeenkomst over dit onderwerp;
   
 8. Op dit Data-beleid is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien, of verband houden met de uitvoering van deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.