De Voorwaarden en het Data-beleid van Synple 

Deze pagina bevat onze abonnementsvoorwaarden ("Voorwaarden") en Privacy- & Data-beleid ("Data-beleid") met betrekking tot het door Synple ontwikkelde softwareplatform, waarbinnen Transporteur orders kan uitbesteden, of door andere transporteurs aangeboden orders kan accepteren; ("Synple Platform"). We hanteren de volgende termen:

 • De termen "wij" en "onze" zoals gebruikt in deze voorwaarden en Data-beleid verwijzen naar "Synple EU b.v.";
 • De term "Transporteur" zoals gebruikt in deze deze Voorwaarden en Data-beleid verwijst naar u als gebruiker;
 • De term "partijen" zoals gebruikt in deze deze Voorwaarden en Data-beleid verwijst naar zowel Transporteur als Synple.

Deze Voorwaarden en het Data-beleid zijn voor het laatst bijgewerkt op 8 februari 2018. Wij kunnen deze voorwaarden of het Data-beleid te allen tijde wijzigen door de gewijzigde Voorwaarden of het Data-beleid op onze Website (https://synple.eu/terms) te plaatsen. In geval van wijzigingen in deze Voorwaarden of het Data-beleid zal Synple de Transporteur hier per e-mail van op de hoogte stellen.

We verwijzen naar de voorwaarden (zie onderstaande "Voorwaarden"), het Data-beleid (zie onderstaand "Privacy & Data-beleid") en alle andere regels of richtlijnen op het Synple Platform samen als onze "Terms". 


1. Definities

 1. Abonnement: Het recht van Transporteur om gebruik te maken van het Synple Platform tegen betaling van een maandelijkse vergoeding;
 2. Order: Een door Transporteur te vervoeren lading die binnen het Synple platform ter uitwisseling wordt aangeboden;
 3. Uitwisseling: Een order, welke: 
  • door Transporteur is aangeboden, en door een andere gebruiker van het platform is geaccepteerd;
  • door een andere gebruiker van het platform is aangeboden en door Transporteur is geaccepteerd;
 4. TMS-Systeem: Het Transport Management Systeem van Transporteur dat met het platform gekoppeld wordt. 

2. Overeenkomst

 1. In deze Voorwaarden zijn de abonnementsvoorwaarden voor het gebruik van het Synple platform vastgelegd.
 2. Transporteur dient zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van het Synple platform.
 3. Synple is geen partij bij overeenkomsten die via het Synple platform gesloten worden tussen gebruikers van het Synple platform.
 4. Deze voorwaarden kwalificeren niet als bemiddelingsovereenkomst, en Synple is op geen enkele wijze bevoegd om overeenkomsten tussen Transporteur en andere gebruikers van het Synple platform tot stand te brengen. 

3. Abonnement

 1. Transporteur is in staat om het gewenste abonnement te selecteren in de door Synple beschikbaar gestelde billing portal.
 2. Het abonnement gaat in op de datum dat transporteur het abonnement selecteert. 
 3. De looptijd van het abonnement is afhankelijk van het door Transporteur geselecteerde abonnement (zoals omschreven in 3.1).
 4. Na opzegging houdt Transporteur recht op het gebruik van het Synple platform tot aan het einde van de lopende factureringsperiode.
 5. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Een opzegging in een andere vorm is enkel rechtsgeldig wanneer deze door Synple is bevestigd.

4. Tarieven

 1. Het periodieke abonnementstarief en het tarief per uitwisseling zijn afhankelijk van het door Transporteur geselecteerd abonnement (zoals omschreven in 3.1).
 2. Het periodieke abonnementstarief zal vooraf worden gefactureerd, het totaal aan kosten voor uitwisselingen zal achteraf worden gefactureerd.
 3. Frequentie van facturatie is afhankelijk van het door Transporteur geselecteerde abonnement (zoals omschreven in 3.1).
 4. Facturen dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan. 

5. Toegang

 1. Gedurende het abonnement heeft Transporteur het niet overdraagbare recht op het gebruik van het Synple platform, met dien verstande dat het Synple platform alleen gebruikt mag worden door binnen de organisatie van Transporteur werkzame personen met een eigen gebruikersnaam.
 2. Transporteur is verantwoordelijk voor het aanleveren van gebruikersinformatie (ten minste naam, e-mail adres en telefoonnummer) aan Synple.
 3. Gebruik van het Synple platform is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. 

6. Aansprakelijk-heidsbeperkingen

 1. Transporteur blijft steeds verantwoordelijk voor haar eigen transportplanning. Synple is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van planningsfouten.
 2. Aansprakelijkheid van Synple ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van het Synple platform, of functionaliteiten daarvan (downtime), is beperkt tot de het abonnementsgeld over de periode van niet-beschikbaarheid.
 3. Synple is niet aansprakelijk voor door Transporteur geleden gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade en winstderving.
 4. De aansprakelijkheid van beide partijen uit hoofde van deze Voorwaarden is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 10.000,-.

7. Tussentijdse
beëindiging

Ongeacht het bepaalde in art. 3.1 hebben partijen elk het recht om akkoord met deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang op te zeggen:

 1. Wanneer de andere partij failliet wordt verklaard of wanneer surseance van betaling wordt verleend aan de andere partij.
 2. In geval de andere partij in een toestand geraakt waardoor zij niet meer in staat is om aan haar verplichtingen uit deze Voorwaarden te voldoen.
 3. In geval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden en ondanks voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 30 dagen om alsnog na te komen, ingebreke blijft haar verplichtingen uit deze Voorwaarden na te komen.

8. Intellectueel
eigendom

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Synple platform berusten bij Synple. Door het door Transporteur accepteren van deze Voorwaarden worden op geen enkele wijze intellectuele eigendomsrechten overgedragen van Synple aan Transporteur.
 2. Transporteur blijft rechthebbende op zijn eigen data, met inbegrip van door haar ingevoerde Orders. 

9. Algemene
bepalingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het accepteren van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden of van één van de bijlagen onverbindend of niet afdwingbaar zouden blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden en van de bijlagen tussen Partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet verbindende of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend of afdwingbaar zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel van de strekking van deze Voorwaarden, afwijken van de niet verbindende of niet afdwingbare bepalingen.
 3. Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien, of verband houden met de uitvoering van deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 


10. Doelstellingen van het gebruik van data

 1. Het doel van de samenwerking tussen Partijen is om het door Synple ontwikkelde c.q. te ontwikkelen Synple platform (een IT applicatie) te gebruiken bij Transporteur. Met het Synple platform kunnen de door Transporteur aangewezen medewerkers (planners) samenwerken op het gebied van logistiek, met als einddoel het reduceren van "lege kilometers";
   
 2. Om de het Synple platform te gebruiken, zal deze gekoppeld worden aan systemen van Transporteur, en wordt hierdoor data van Transporteur in een voor de Transporteur afgeschermde omgeving van Synple opgeslagen. Tevens kunnen gebruikers handmatig data toevoegen aan deze afgeschermde omgeving; 
   
 3. Synple biedt de mogelijk dat door Transporteur aangewezen gebruikers actief data kunnen verzenden aan danwel ontvangen van andere gebruikers van het platform.
   
 4. Partijen zullen in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door Synple, en door de hierboven genoemde koppeling van systemen nadere informatie van elkaar verkrijgen en wensen afspraken te maken over het gebruik daarvan;

11. Afspraken met betrekking tot data, privacy

 1. Partijen komen overeen dat in dit Data-beleid genoemde voorwaarden van toepassing zijn op de uitwisseling van informatie tussen partijen, waaronder informatie uitwisseling in tussen partijen gevoerde / te voeren gesprekken.
   
 2. Partijen zullen alle informatie, die in het kader van de dienstverlening van Synple wordt verstrekt, vertrouwelijk behandelen, gelijkwaardig aan de wijze waarop de eigen vertrouwelijke informatie wordt behandeld.
   
 3. Partijen zullen tevens de verspreiding van deze informatie binnen hun onderneming (waaronder mede wordt verstaan "alle tot de partij behorende entiteiten" beperken tot de medewerkers die deze informatie beroepsmatig nodig hebben, die deze informatie tevens vertrouwelijk zullen behandelen.
   
 4. Expliciet als "vertrouwelijk" aangemerkte documenten zullen door partijen enkel beveiligd met een wachtwoord (intern) worden verspreid. 
   
 5. De onder 2, 3 en 4 genoemde beperkingen gelden niet voor informatie, waarvan de ontvangende partij voordien reeds kennis droeg, die rechtmatig van derden is verkregen, die onafhankelijk is ontwikkeld of die door de verstrekkende partij zelf algemeen bekend is gemaakt. 
   
 6. Synple is uitsluitend rechthebbende op de IE-rechten behorende tot de het Synple platform. Door dit Data-beleid of door het verstrekken van informatie binnen de uitvoering van de dienstverlening worden geen Intellectuele Eigendoms(IE)-rechten overgedragen, noch wordt enig octrooi, auteursrecht of ander IE-recht in licentie gegeven.
   
 7. Rechten en plichten voortvloeiend uit dit Data-beleid zijn niet overdraagbaar.
   
 8. Indien de dienstverlening eindigt, of de samenwerking tussen partijen op enig moment om wat voor reden dan ook wordt gestaakt, blijft dit Data-beleid, en de daaruit voortvloeiende geheimhoudingsverplichting, uitsluitend van kracht ten aanzien van de op dat moment reeds verstrekte informatie.
   
 9. Dit Data-beleid treedt in de plaats van enige eerdere overeenkomst over dit onderwerp.
   
 10. Op dit Data-beleid is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien, of verband houden met de uitvoering van deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.