De voorwaarden, privacy & databeleid en gebruiksregels van Synple 

Inleiding

Deze pagina bevat de voorwaarden die horen bij het gebruik van het “Synple Platform”: De voorwaarden bestaan uit drie onderdelen:

 • De abonnementsvoorwaarden waarin de commerciële afspraken tussen Synple en Transporteur zijn vastgelegd.
 • Het privacy- & databeleid waarin is vastgelegd hoe Synple omgaat met de (persoons)gegevens die door Transporteur via het Synple Platform zijn gedeeld.
 • De gebruiksregels waarin is uitgelegd hoe het platform werkt, en aan welke regels de Transporteur zich dient te houden om van het platform gebruik te kunnen maken. De gebruiksregels gelden voor alle bij het platform aangesloten transporteurs, en kunnen éénzijdig door Synple gewijzigd worden.

We hanteren in deze voorwaarden de volgende termen voor de betrokken partijen:

Synple: De besloten vennootschap Synple EU B.V., gevestigd te Breda en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62408410.

Synple Platform: Het door Synple ontwikkelde en beschikbaar gestelde softwareproduct, waarbinnen Transporteur orders kan uitbesteden, of door andere Gebruikers aangeboden Orders kan accepteren.

Transporteur: Uw onderneming die gebruik maakt van het Synple Platform;

Partij/ Partijen: Transporteur, Synple en beiden.

Gebruiker: Alle gebruikers van het Synple Platform, met inbegrip van Transporteur;

We hanteren in deze voorwaarden de volgende definities:

Abonnement: Het recht van Transporteur om gebruik te maken van het Synple Platform tegen betaling van een maandelijkse vergoeding; Synple biedt verschillende abonnementsvarianten aan.

Overeenkomst: De onderhavige overeenkomst met inbegrip van de door Transporteur gekozen abonnementsvariant.

Order: Een door Transporteur te vervoeren lading die binnen het Synple platform ter uitwisseling wordt aangeboden;

TMS-Systeem: Het Transport Management Systeem of aanverwant IT systeem van Transporteur dat met het platform gekoppeld wordt. 

Uitwisseling: Een Order, welke ofwel: 1) door Transporteur is aangeboden, en door een andere Gebruiker is geaccepteerd ofwel 2) door een andere Gebruiker is aangeboden en door Transporteur is geaccepteerd;

Voorwaarden: Alle voorwaarden die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst tussen partijen.


1. Opbouw en totstandkoming Overeenkomst

1.1.    De Overeenkomst tussen Synple en Transporteur bestaat uit de Abonnementsvoorwaarden, de Gebruiksregels, en het Privacy & Databeleid. 

1.2.    De Overeenkomst tussen Synple en Transporteur komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 

1.3.    Het aanbod bestaat uit één van de abonnementsvarianten die worden aangeboden in het “billing portal” van Synple tezamen met deze voorwaarden. 

1.4.    Aanvaarding vindt plaats door het selecteren van één van de abonnementsvarianten, en het accepteren van de Voorwaarden.

2. Status overeenkomst

2.1.    De Overeenkomst is een Software-as-a-Service overeenkomst, en laat zich juridisch kwalificeren als een gemengde overeenkomst. Er is gedeeltelijk sprake van een overeenkomst van opdracht: Transporteur geeft Synple opdracht tot het beschikbaar stellen en beschikbaar houden van het Synple Platform. Er is daarnaast gedeeltelijk sprake van een licentie-overeenkomst: Synple verstrekt aan Transporteur een gebruikerslicentie (EULA) voor het gebruik van het Synple Platform.

2.2.    De overeenkomst is géén bemiddelingsovereenkomst; Synple is uitdrukkelijk op geen enkele wijze bevoegd Transporteurs te vertegenwoordigen en/ of om overeenkomsten tussen Transporteur en andere partijen tot stand te brengen.

2.3.    Synple is uitdrukkelijk geen partij bij (transport)overeenkomsten die door Gebruikers via het platform worden gesloten.
 

3. Abonnement

3.1.    Transporteur is in staat om het gewenste abonnement te selecteren in de door Synple beschikbaar gestelde billing portal.

3.2.    Het abonnement gaat in op de datum dat transporteur het abonnement selecteert. Transporteur ontvangt hiervan een bevestiging. 

3.3.    De looptijd van het abonnement is afhankelijk van het door Transporteur geselecteerde abonnement (zoals omschreven in 3.1).

3.4.    Na afloop van de looptijd wordt het abonnement, behoudens opzegging als bedoeld in art. 3.6, steeds automatisch verlengd met de duur van één maand. 

3.5.    Na opzegging houdt Transporteur recht op het gebruik van het Synple platform tot aan het einde van de lopende factureringsperiode.

3.6.    Opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Een opzegging in een andere vorm is enkel rechtsgeldig wanneer deze door Synple is bevestigd.
 

4. Tarieven

4.1.    Het periodieke abonnementstarief en het tarief per uitwisseling zijn afhankelijk van het door Transporteur geselecteerd abonnement (zoals omschreven in 3.1).

4.2.    Het periodieke abonnementstarief zal vooraf worden gefactureerd, het totaal aan kosten voor uitwisselingen zal achteraf worden gefactureerd.

4.3.    Frequentie van facturatie is afhankelijk van het door Transporteur geselecteerde abonnement (zoals omschreven in 3.1).

4.4.    Facturen dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan. 
 

5. Gebruikslicentie 

5.1.    Gedurende het abonnement heeft Transporteur het niet overdraagbare recht op het gebruik van het Synple platform via een koppeling met één TMS-systeem van Gebruiker. 

5.2.    Het recht op het gebruik van het Synple platform is beperkt tot binnen de organisatie van Transporteur werkzame personen met een eigen gebruikersnaam.

5.3.    Transporteur is verantwoordelijk voor het aanleveren van gebruikersinformatie (ten minste naam Transporteur, adres, e-mail adres en telefoonnummer) aan Synple. 
 

6. Aansprakelijk-heids beperkingen

6.1.    Omdat Synple geen partij is bij de transportovereenkomst tussen partijen, is aansprakelijkheid van Synple voor schade die is opgetreden in de uitvoering van de transportovereenkomst expliciet uitgesloten. 

6.2.    Transporteur blijft steeds verantwoordelijk voor haar eigen transportplanning. Synple is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van planningsfouten. 

6.3.    Voorts is aansprakelijkheid van Synple voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet dan wel niet tijdig uitvoeren van een transportovereenkomst expliciet uitgesloten. 

6.4.    Synple is in geen enkel geval aansprakelijk voor door Transporteur geleden gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade en winstderving.

6.5.    Aansprakelijkheid van Synple ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van het Synple platform, of functionaliteiten daarvan (downtime), is beperkt tot de het abonnementsgeld over de periode van niet-beschikbaarheid.

6.6.    De aansprakelijkheid van beide partijen uit hoofde van deze Voorwaarden is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 10.000,-

7. Tussentijdse opzegging

7.1.    Ongeacht het bepaalde in art. 3.1 hebben partijen elk het recht om akkoord met deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang op te zeggen in de volgende gevallen:

 • Wanneer de andere partij failliet wordt verklaard of wanneer surseance van betaling wordt verleend aan de andere partij;
 • In geval de andere partij in een toestand geraakt waardoor zij niet meer in staat is om aan haar verplichtingen uit deze Voorwaarden te voldoen;
 • In geval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden en ondanks voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 30 dagen om alsnog na te komen, in gebreke blijft haar verplichtingen uit deze Voorwaarden na te komen.
 • Transporteur, binnen één week nadat Synple een éénzijdige wijziging van deze Voorwaarden aan Transporteur bekend heeft gemaakt.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Synple platform, waaronder de auteursrechten en eventuele merk- en octrooirechten op software-code, algoritmes, afbeeldingen en teksten berusten bij Synple. Door deze Overeenkomst en het gebruik van het Synple platform door Transporteur  worden op geen enkele wijze intellectuele eigendomsrechten overgedragen van Synple aan Transporteur.

8.2.    Transporteur blijft rechthebbende op de door haar aan het platform ter beschikking gestelde data. Synple is evenwel bevoegd om genoemde data te gebruiken voor analyses en optimalisatieprocessen, waaronder begrepen het analyseren en verbeteren van haar producten, waaronder haar matching-algoritme.   

9. Algemene bepalingen

9.1.    Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het accepteren van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

9.2.    Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst onverbindend of niet afdwingbaar zouden blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst tussen Partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet verbindende of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend of afdwingbaar zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel van de strekking van deze Overeenkomst, afwijken van de niet verbindende of niet afdwingbare bepalingen.

9.3.    Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien, of verband houden met de uitvoering van deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 
 


10.    Privacy

10.1.    Dit artikel bevat de verklaring van Synple omtrent de (eventuele) verwerking van persoonsgegevens. 

10.2.    Synple verwerkt in beginsel geen persoonsgegevens. Evenwel kunt u Synple benaderen voor vragen omtrent het privacybeleid van Synple, of met een verzoek tot correctie en/ of inzage van uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen via info@synple.eu.
 

11.    Gebruik van data en de doelstellingen daarvan

11.1.    Om een goede uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken vindt data-uitwisseling tussen Transporteur en Synple plaats op de wijze zoals hierna omschreven. 

11.2.    Voor een optimaal gebruik van het Synple platform, wordt een softwarekoppeling gemaakt met het TMS-systeem van Transporteur. Via deze koppeling kan data met het Synple Platform worden gedeeld. 

11.3.    De door Transporteur op deze wijze met het platform gedeelde data wordt in een voor de Transporteur afgeschermde omgeving van Synple opgeslagen voor zolang als benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

11.4.    Naast de in 10.1 genoemde systeemkoppeling bestaat de mogelijkheid voor Transporteur om handmatig data toe te voegen aan deze afgeschermde omgeving; 

11.5.    Het doel van het delen van data op het Synple Platform luidt als volgt: “Door het delen van data via het Synple platform kunnen Gebruikers orders en ritten uitwisselen om op die manier hun rittenplanning efficiënter te maken om aldus het aantal ‘lege kilometers’ te reduceren en daarmee een kostenreductie en een vermindering van CO2-uitstoot te bewerkstelligen;

11.6.    Transporteur kan door middel van het Synple Platform zelf bepalen met welke Gebruikers zijn data (Orders) wordt gedeeld. 

11.7.    Transporteur is op elk gewenst moment bevoegd om de data-toevoer naar het Synple-platform te staken, door de koppeling tussen haar TMS-systeem en het Synple-Platform uit te schakelen.

11.8.     Het uitschakelen van de TMS-koppeling door, of op verzoek van Transporteur laat de gemaakte Abonnementsafspraken tussen partijen onverlet. 

12.    Vertrouwelijkheid

12.1.    Partijen zullen alle data die onderling wordt uitgewisseld en die is aangemerkt als “vertrouwelijk” als zodanig behandelen, gelijkwaardig aan de wijze waarop de eigen vertrouwelijke informatie wordt behandeld.

12.2.    Partijen zullen tevens de verspreiding van deze informatie binnen hun onderneming (waaronder mede wordt verstaan "alle tot de betreffende Partij behorende sub-entiteiten") beperken tot de medewerkers die deze informatie beroepsmatig nodig hebben, die deze informatie tevens vertrouwelijk zullen behandelen.

12.3.    Wanneer het abonnement van Transporteur eindigt, of de samenwerking tussen partijen op enig moment om wat voor reden dan ook wordt gestaakt, blijft dit artikel, en de daaruit voortvloeiende geheimhoudingsverplichting, uitsluitend van kracht ten aanzien van de op dat moment reeds verstrekte informatie, voor de duur van ten hoogste vijf jaar. 
 


13.    Plaatsen van orders

13.1.    Een door Transporteur uit te besteden Order bevat ten minste de volgende informatie: 

-    Informatie omtrent orders en / of ritten
-    Datums en Tijden;
-    Benodigde laadmeters;
-    Transportvereisten;
-    Door Transporteur gehanteerde Voorwaarden;

13.2.    Transporteur is verplicht om bij het plaatsen van een uit te besteden Order aan te geven namens welke juridische entiteit deze wordt geplaatst. 

13.3.    Transporteur staat er voor in dat een door haar op het Synple Platform geplaatste Order ook daadwerkelijk beschikbaar is voor uitbesteding. Wanneer een Order buiten het platform om is ingevuld of uitbesteed, zal Transporteur de Order direct intrekken. 
 

14.  Totstandkom-ing transportover-eenkomst

14.1.    Een transportovereenkomst tussen Gebruikers komt tot stand door aanbod en aanvaarding van een geplaatste Order. 

14.2.    Het plaatsen van een Order met inbegrip van een prijsvoorstel op het Synple Platform geldt als het doen van een aanbod. Een aangeboden Order zonder prijsvoorstel geldt als het doen van een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 

14.3.    Gebruikers zijn volledig vrij in het formuleren van hun aanbod, en de bijbehorende voorwaarden. Synple is daar op geen enkele wijze partij bij. 

14.4.    Door het accepteren van een Order komt een transportovereenkomst tussen Gebruikers tot stand. De betrokken Gebruikers ontvangen daarvan een bevestiging. 
 

15. Inhoud transportovereen-komst tussen Gebruikers

15.1.    De inhoud van de transportovereenkomst bestaat uit de volgende elementen: 

•    de Ordergegevens;
•    Eventuele door Gebruikers van toepassing verklaarde voorwaarden;
•    de van rechtswege van toepassing zijnde verdragen, waaronder ingeval van grensoverschrijdend vervoer het CMR-verdrag;
 

16. Zorgvuldig gebruik van het Synple Platform

16.1.    Elke Gebruiker van het Synple Platform staat in voor de juistheid van door haar met het Synple Platform gedeelde informatie. Dit geldt zowel voor handmatig ingevoerde gegevens, als voor via de TMS-koppeling gedeelde gegevens. Het is Gebruiker niet toegestaan om valse of misleidende informatie met het Synple Platform te delen.

16.2.    Transporteur staat ervoor in dat zij binnen haar onderneming enkel toegang tot het Synple Platform verschaft aan personen die bevoegd zijn om Transportovereenkomsten te sluiten en planningsafspraken te maken met andere Gebruikers. 

16.3.    Het is Gebruikers niet toegestaan om Orders te plaatsen voor het transport van goederen waarvan transport of bezit illegaal of onrechtmatig is.

16.4.    Het is Gebruikers onderling niet toegestaan om prijsafspraken - dat wil zeggen afspraken over de aan afnemer (verlader) te rekenen prijs - te maken,  dan wel informatie uit te wisselen over de volgende onderwerpen: 

 • (onderdelen van) inkoop- of kostprijzen;
 • kortingen, inkoop- of verkoopvoorwaarden;
 • marges, kosten, voorgenomen prijsbeleid of timing van prijswijzigingen;
 • promoties;
 • gevoelige bijzonderheden over relaties met afnemers (verladers);

16.5.    Het staat Synple te allen tijde vrij om nieuwe Gebruikers tot het platform toe te laten. Evenwel blijft Gebruiker vrij om haar eigen contractspartijen zowel binnen als buiten het Synple Platform te kiezen. 

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2018. In geval van een wijziging zal Synple deze op haar website (https://synple.eu/terms) plaatsen en Transporteur hierover informeren.